BORSA DE TREBALL

27/05/2021

BORSA DE TREBALL

CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ ARQUITECTE/A DE L’ENS DE VILALBA DELS ARCS PER CONCURS-OPOSICIÓ

 

Anunci al DOG

Bases

Model Instància

Annex Model Declaració Responsable COVID-19

Decret d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses, nomenar la Comissió de Valoració i fixar la data de la prova de la borsa de treball d'arquitecta/e, personal interí.
 

Menu

Menú principal