Ban Neteja Parcel·les

20/06/2017

Ban Neteja Parcel·les

BAN D’ALCALDIA - Neteja de parcel·les


S’ha detectat un gran nombre de parcel·les brutes per excés de vegetació i, en alguns casos,
en estat d’abandonament. Aquesta situació pot donar lloc a la proliferació d’animals, com rates, serps i diferents classes
d’insectes així com constituir un focus d’incendi durant tot l’any i fer-se potencialment
perillós en els mesos d’estiu A més, s’hi ha de sumar les molèsties que comporta als veïns d’altres parcel·les properes per
la mala olor, les plagues d’insectes, etc.

D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost; articles 214d) 215d) i 219 els propietaris de les finques
estan obligats a mantenir-les SEMPRE, i especialment en la temporada d’alt risc
d’incendi, en les condicions de seguretat, salubritat, decòrum i ornat públic adient i
retirar la mala herba i les escombraries, si és que n’hi ha, i depositar-les en una
abocador autoritzat.


Per tant, comunico a qui tingui parcel·les brutes i en estat d’abandonament la necessitat de la
neteja periòdica. L’incompliment d’aquesta obligació de neteja, suposarà una infracció
urbanística d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme.


En els casos que l’Ajuntament consideri que l’estat d’una parcel·la comporta un alt risc de
perillositat, podrà executar els treballs subsidiàriament a càrrec de l’interessat.
Vilalba dels Arcs, juny de 2017

Menu

Menú principal