PAM 2020 -2023

PAM 2020 – DESPESES CORRENTS

Pressupost: 22.666,58 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 21.533,25€

PAM 2021 - INVERSIONS

Actuació: Renovació de serveis a part de C/ Sant Isidre

Pressupost elegible: 421.885,47€

% concedit: 79,39%

Import concedit: 334.940,10€

PAM 2021 – DESPESES CORRENTS

Concepte:  Manteniment i subministrament elèctric

Pressupost: 22.666,58 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 21.533,25€

PAM 2022  – DESPESES CORRENTS

Pressupost: 22.666,58 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 21.533,25€

PAM 2023  – DESPESES CORRENTS

Pressupost: 22.666,58 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 21.533,25€

Subscriure a
Menu

Menú principal