Subvencions Diputació de Tarragona

________________________________________________________

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/DIPTA_H_col.jpg

 

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019

PAM - INVERSIONS

Actuació: Adequació de la vorera davant el casal municipal

Pressupost: 39.214,88 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 37.254,13 euros

PAM – DESPESES CORRENTS

Concepte: Subministrament elèctric Casal Rossinyol

Pressupost: 18.000,00 euros

% concedit: 12,35%

Import concedit: 2.222,12 euros

_________________________________________________________________________

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/DIPTA_H_col.jpg

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria 2019

Concessió de subvencions subvencions a ajuntaments, altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de
convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.

Concepte: 10è aniversari de la Batucada

Despesa: 1.742,75€

% concedit: 54,62%
Import concedit: 1.638,60 euros

_______________________________________________________________

 

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/DIPTA_H_col.jpg

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria 2019

Concessió de subvencions destinades a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

Concepte: Adquisició de material mèdic i mobiliari.

Despesa: 3.225,16€

Pressupost Elegible: 4.298,14 euros
Pressupost mínim a executar: 1.768,68 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.680,25 euros

_______________________________________________________________

 

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/DIPTA_H_col.jpg

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria  2018 - ROMANENT PAM 2018

Concepte: Adequació vorera davant del Centre de Dia de la Gent Gran

Despesa: 6.004,76€

Import concedit: 5.704,52€

_______________________________________________________________

 

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/DIPTA_H_col.jpg

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria 2019

Concessió de subvencions destinades al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús.

Concepte: Sevei de socorrisme piscines municipals
Despesa: 9.657,01€

Pressupost mínim a executar: 6.878,82 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.534,88 euros

_______________________________________________________________

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/DIPTA_H_col.jpg

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria 2019

Concessió de subvencions destinades al finançament d’actuacions per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes , gestió de gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el osquit tigre, els mosquits de les zones d'arrossars i zones hymides al voltant dels núclis urbans i urbanitzacions del Delsta de l'Ebre i la vespa asiàtica.

Concepte: Desratització i desinsectació municipal

Despesa: 3.993,00€

Pressupost mínim a executar: 2.563,91 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.435,71euros

_______________________________________________________________

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/DIPTA_H_col.jpg

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Concessió de subvencions excepcionals 2016

Concepte: Adequació a la resistència al foc de les cobertes del Casal Rossinyol
Despesa: 134.693,97€

Pressupost mínim a executar:   37.500,00euros

% concedit: 80,00%
Import concedit: 30.000,00euros

__________________________________________________________________

http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/DIPTA_H_col.jpg

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Convocatòria 2019

Concessió de subvencions destinada als ajuntaments i EMD i altres ens dependents, amb població de fins a 10.000 habitants,
destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos
edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural. Any 2018.

Concepte: Millora Parc del Bassot. Formació de tanca perimetral, panel informatiu i adquisició de papereres i taules picnic
Despesa: 6.458,98€

Pressupost mínim a executar:  4.674,83 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 4.207,35 euros

________________________________________________

 

 

 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SALUT PÚBLICA Servei de socorrismeMunicipi: Vilalba dels ArcsConcepte: Línia 1 - 1.2 PiscinesPressupost Elegible: 10.144,04 eurosPressupost mínim a executar: 8.815,17 euros% concedit: 90,00%Import concedit: 7.933,65 euros  Agent cívic piscines municipals Municipi...
SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludablesSERVEI DE SOCORRISMEConcepte: Línia 1 - 1.2 Piscines Pressupost Elegible: 10.028,06 eurosDespesa mínima a justificar: 8.196,94 euros% concedit: 95,00%Import concedit: 7.787,09 euros  SERVEI...
Subscriure a
Menu

Menú principal