Urbanisme

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

 

L’Ajuntament de Vilalba dels Arcs ha iniciat els treballs previs de redacció del POUM del municipi, en la modalitat de municipis amb escassa complexitat urbanística.

En aquesta pàgina es publicarà tota la documentació que generi l’expedient per tal de rebre consultes i/o al·legacions.

Per consultar la normativa vigent en matèria urbanística al Registre del plantejament urbanístic de Catalunya o el Mapa urbanístic de Catalunya seguiu el següent enllaç.
El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 26 de juny de 2013 va adoptar l'acord de l'inici dels treballs de redacció del POUM de Vilalba del Arcs, en la modalitat de municipis amb escassa complexitat urbanística.Acord
Edicte i informació pública PPC i avanç POUMEdictePrograma de Participació CiutadanaPrograma01 Avanç Planejament Memòria 20131031Memòria03 ISAP MEMÒRIAISA MemòriaPlànols- Avanç planejament plànols- ISAP PlànolsModel de Proposta de l'Avanç del POUM de Vilalba dels ArcsModel de proposta
1. Informe de Sostenibilitat Ambiental pel Pla d'Ordenació Urbanística Muncipal Informe 2. Plànols Encaix territorial Característiques topogràfiques i xarxa Usos i aprofitaments de sòls existents Àrees de risc Ortofotomapa Àmbits objecte de protección Serveis aigua i clavegueram Serveis...
1. MEMÒRIAMemòria_Poum_Vilalba2. NORMATIVANormativa_Poum_Vilalba3. PLÀNOLSo.3.2_su_62o.3.1_su_61o.2.4_snu_55o.2.3_snu_54o.2.2_snu_53o.2....
1. PUBLICACIÓ AL DOG2. RESOLUCIÓ3. DOCUMENT RESUM4. NORMATIVA NOVEMBRE5. Informe de sostenibilitat ambiental Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal6. MEMÒRIA7. PLÀNOLS INFORMACIÓEncaix TerritorialCaracterístiques topogràfiques i xarxa hídricaUsos i aprofitaments de sòls existentsÀrees de...
Projecte d'execució del carrer "A" sòl urbà Addenda al projecte d'execució del carrer "A" sòl urbà Anunci al BOP aprovació definitiva Projecte d’Urbanització presentat per Eòlica Tramuntana, S.L 
Subscriure a
Menu

Menú principal