SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022 - CULTURA

Subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022. 

Concepte: Setmana de les arts escèniques a Vilalba dels Arcs - NILAK

Despesa: 19.148,25€

Pressupost Elegible: 18.150,00 euros

Despesa mínima a justificar: 13.450,97 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 12.778,42 euros

Subscriure a
Menu

Menú principal