Organització Interna

La relació dels llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i...
La persona responsable de comuncació/premsa de l'ajuntament és la regidora sra. Maria Teresa Mariné Solé.
Subscriure a
Menu

Menú principal